Προδιαγραφές ποιότητας για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών

no_logoΕνόψει της έναρξης της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών (για να είμαστε ακριβέστεροι έχει ήδη ξεκινήσει για ορισμένα από αυτά), θα αναφέρουμε παρακάτω τις βασικές ποιοτικές προδιαγραφές για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών, έτσι όπως προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των οπωροκηπευτικών, είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 και οι αναλυτικές προδιαγραφές εμπορίας των εσπεριδοειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Μέρος 2.

Ο χρωματισμός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι τυπικός της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη και της ζώνης παραγωγής. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, που ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την ποικιλία και μία ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα (που κι αυτή είναι συνάρτηση του είδους και της ποικιλίας).Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα λεμόνια απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 20%, για τα μανταρίνια 33-40% και για τα πορτοκάλια 30-45% (ανάλογα πάντα με την ποικιλία). Αντίστοιχα, για όλες τις ποικιλίες πορτοκαλιών απαιτείται ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 6,5:1, και για τα μανταρίνια 6,5:1 για τα Σατσούμα, 7,0:1 για τις κλημεντίνες και 7,5:1 για τις λοιπές ποικιλίες.

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας πλην του χρωματισμού, επιτρέπεται να υποβληθούν σε διαδικασία αποπρασινισμού. Ο αποπρασινισμός επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί χαρακτήρες των καρπών.Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών είτε ξεχωριστά είτε σε μίγμα με κηρούς.

Για τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εάν εφαρμοστεί η τεχνική “αποπρασινισμού” θα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά, διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν. Για το σκοπό αυτό η μεταφορά των “αποπρασινισμένων” καρπών συνιστάται να γίνεται με ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα μεταφοράς.

Η τυποποίηση είναι υποχρεωτική τόσο κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόμενα και εισαγόμενα προς και από τις Τρίτες Χώρες για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά, μεταξύ των οποίων βεβαίως και τα εσπεριδοειδή (ΚΥΑ 257543/31-7-2003, ΚΑΝ(ΕΕ) 543/2011 και ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τα μέσα συσκευασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προϊόντων και τα υλικά που χρησιμοποιούντα στο εσωτερικό τους να είναι καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τη σήμανση των μέσων συσκευασίας, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή/και αποστολέα, ο αριθμός καταχώρισης όπως αυτός του έχει αποδοθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά την εγγραφή του στη Βάση Δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του προϊόντος, τα εμπορικά χαρακτηριστικά, η ένδειξη της χρησιμοποίησης συντηρητικού μέσου, όπως ορίζει η Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία. Η χρήση συντηρητικών ή οποιασδήποτε άλλης χημικής ουσίας επιτρέπεται μόνο όταν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply