Προγράμματα για ανέργους από το Κ.Ε.Κ. του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

no_logoΤο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, (Κ.ΕΚ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε) στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει στην Πρέβεζα δυο προγράμματα με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με επιλογή παρουσιάσεις».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους οι οποίοι είναι:

– A. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
– B. πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:
– Εισαγωγικές Ενότητες (windows)
– Επεξεργασία κειμένου (Word)
– Λογιστικά Φύλλα (Excel)
– Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet)
– Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
– Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας
– Παρουσιάσεις (PowerPoint).

Βασικό στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελεί η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 100 ώρες και οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης (3,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται στο ΚΕΚ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
– Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
– Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας
– Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.

Για τους Άνεργους πτυχιούχους ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) απαιτείται Α) η προσκόμιση του Εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου βεβαιώνεται η ανεργία αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους και Β)βεβαίωση εγγραφής τους σε επιμελητήρια. Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Πρέβεζα ολοκληρώνεται στις 8/2/2013 στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα Πρέβεζας, Τ.Κ 48100.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 14:00 στο τηλέφωνο 26820.26969 (Φατούρου Κατερίνα, Καζαντζίδη Φωτεινή)

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply