Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συμπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου“.

Από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου” (κωδ. 40, αρ. πρωτ. 1.8003/οικ. 6.1491/9-6-2011). Η εν λόγω πρόσκληση καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές σελίδες www.epanad.gov.gr, www.prosonolotachos.gr, www.ypakp.gr/neaprogrammata.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 11/7/2011.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων (κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού κ.α.) κοινωφελούς χαρακτήρα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδίως: σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

O προϋπολογισμός του προγράμματος για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 9.679.687,50 € και αντιστοιχεί σε 2.950 θέσεις εργασίας. Αναλυτικά οι προϋπολογισμοί ανά περιφερειακή ενότητα είναι: 4.101.562,50 € στα Ιωάννινα (1.250 θέσεις), 2.296.875,00 € στην Άρτα (700 θέσεις), 1.804.687,50 € στην Πρέβεζα (550 θέσεις) και 1.476.562,50 € στην Θεσπρωτία (450 θέσεις).

Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές που μπορούν να φθάσουν και τα 625€/μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης είναι 5 μήνες.

Το Πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες του οποίου, διαμορφώνεται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνει ενδεικτικά:

– έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ.
– υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
– κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
– δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
– δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων από τον δικαιούχο για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004 (δηλ. με βάση κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων).

Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική, από τον δικαιούχο, η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο.

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
  • Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Παρακαλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου:

α)να λάβει θετική απόφαση για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συμπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου” και

β) να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους Αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων να υπογράψουν όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply