Ν.Α.Ι.: Διενέργεια εκλογών 2010

Για την ενημέρωση των εκλογέων του Νομού Ιωαννίνων, μετά δε και από την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού σταδίου διεξαγωγής των διπλών εκλογών. Για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010, με την έκδοση όλων των απαιτούμενων αποφάσεων από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Α. Το πλήθος των εκλογέων στο νομό Ιωαννίνων που είναι εγγεγραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους ανέρχονται σε 173460, οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών ανέρχονται σε 99 και οι κοινοτικοί σε 44

Β. Με απόφαση του κ. Νομάρχη καθορίστηκαν 477 εκλογικά τμήματα όπου θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Δ΄ αναθεώρησης (Ιούλιος – Αύγουστος 2010)  η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές που συντελέστηκαν μέχρι 31-08-2010.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν δύο κάλπες και δύο παραβάν για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης  των δημοτικών και περιφερειακών αρχών τα οποία θα φέρουν τα κατωτέρω διακριτικά γνωρίσματα:

1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται για την ψηφοφορία των εκλογέων στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα), καφέ απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω στο οποίο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση:

“ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010”.

2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται για την ψηφοφορία των  εκλογέων στις εκλογές για την  ανάδειξη των δημοτικών αρχών φέρει στη μία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους,  το ίδιο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα) που υπάρχει και στη κάλπη.

3. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα), γαλάζιας απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω στο οποίο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση:

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010»

4. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών φέρει στη μία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, το ίδιο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα) που υπάρχει και στην κάλπη.

Στα ανωτέρω εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν:

1). για ανάδειξη των δημοτικών αρχών:

> Δημάρχων

> Δημοτικών συμβούλων

> Συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

> Συμβούλων τοπικών Κοινοτήτων

> Εκπροσώπων τοπικών Κοινοτήτων

α.  όλοι οι δημότες του νέου Δήμου που σωρευτικά:

. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992

. είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της κοινότητας, που από 1.1.2011 θα αποτελούν ένα Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010.

β. οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών – μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:

. κατοικούν στην Ελλάδα

. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992

. είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς  εκλογικούς καταλόγους  του σημερινού Δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν

γ. οι ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί και που σωρευτικά:

. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992

. είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς  εκλογικούς καταλόγους  του σημερινού Δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν

δ. οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί και που σωρευτικά:

. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992

. είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς  εκλογικούς καταλόγους  του σημερινού Δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.

Ο κάθε εκλογέας σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών μπορεί να θέσει:

1.α. Έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια, εκλέγει μέχρι τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους ή

β. Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους ή/και

2. Έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών του δήμου.
Β. Για Συμβούλιο Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας
Ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών πολίτες των λοιπών 26 κρατών – μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.

2). για ανάδειξη των περιφερειακών αρχών:

> Περιφερειάρχη

> Αντιπεριφερειαρχών και

> περιφερειακών συμβούλων

α. όλοι οι δημότες του δήμου ή της Κοινότητας της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι σωρευτικά:

. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992

. είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή  Κοινότητας των περιφερειακών ενοτήτων.

Ο κάθε εκλογέας για την  εκλογή των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής τους περιφέρειας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ως εξής:

Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας : Αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης

1-3 : 1

4-7 : 2

8-12 : 3

12- : 4

Διευκρινίζεται ότι στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς και οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3146/2003.

Γ.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ( φεκ 87 Α’), σε συνδυασμό με αυτές  της παρ. 2 του άρθρου 6 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007) η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Νοεμβρίου  2010  να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010, όπου διενεργηθούν. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α). οι εκλογείς ηλικίας άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν  δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια

β). οι εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο εγγραφής τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση με την οποία έχουν εφοδιαστεί όλες οι δημοτικές αρχές.

γ). οι εκλογείς  οι οποίοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό, οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σημειώνοντας ενδεικτικά:

α). Υπάλληλοι του δημοσίου για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β). Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ. στους οποίους επίσης λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης  του εκλογικού δικαιώματος.

γ). Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης  του εκλογικού τους δικαιώματος  για λόγους υγείας.

Δ. Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, Ειδικότερα:

1. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της Κοινότητας στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των οποίων είναι γραμμένοι.

Συνεπώς όσοι έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων Ο.Τ.Α., έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το   πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2010, να απευθυνθούν στο δήμο ή την κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν  το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από του πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας της Χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Οι κ.κ. δήμαρχοι και Πρόεδροι κοινοτήτων, θα πρέπει  να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων στους ενδιαφερόμενους.

Στα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν θα υπάρχει ένδειξη ότι,

«ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της  7ης Νοεμβρίου 2010».

και

«ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της  14ης Νοεμβρίου 2010».

2 Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της  Κοινότητας ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου ή Κοινότητας της  χώρας.

3. Εάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων που συγκεκριμένου Δήμου ή Κοινότητας όπου ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου ή Κοινότητας της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό , τότε ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του Π.Δ. 96/2007).

4 Επισημαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 31-8-2010.

5. Όσοι Δήμοι ή Κοινότητες της Χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Δ΄ αναθεώρηση (Ιούλιος – Αύγουστος 2010), τους νέους εκλογείς τους γεννηθέντες το έτος 1992, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007), θα χορηγούν σ΄ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

6. Το ανωτέρω πιστοποιητικό  θα προσκομίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.

Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται και προκειμένου περί παραλειφθέντων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply