Ιωάννινα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΤην Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στις επτά και μισή το βράδυ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 52 θέματα.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και αναδιοργάνωση του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 23-01-2014
ΩΡΑ 19.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και αναδιοργάνωση του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου».

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Γ. Μουλαϊμίδη».

4. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα».

6. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ισμ. Τζαβέλλα».

7. Παράταση της απευθείας εκμίσθωσης στον Δήμο Ιωαννιτών μίας ισόγειας μονοκατοικίας του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους» επί της οδού Ακαδημίας 14 στα Ιωάννινα, σύμφωνα με την αρίθμ. 63312/568/20-12-2013 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. (Διαπιστωτική Πράξη).

8. Έγκριση διενέργειας εργασιών/ υπηρεσιών

 • Συντήρηση καυστήρων
 • Συντήρηση πυροσβεστήρων
 • Συντήρηση ανελκυστήρων
 • Συντήρηση κάδων απορριμμάτων
 • Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (OTS)
 • Μίσθωση γερανοφόρου για κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων

9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών

 • Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
 • Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
 • Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
 • Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
 • Προμήθεια χρωμάτων
 • Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης
 • Προμήθεια πλακών, κυβόλιθων και τεχνητού γρανίτη
 • Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών
 • Προμήθεια Τσιμέντων
 • Προμήθεια αδρανών υλικών
 • Προμήθεια θερμής ασφάλτου
 • Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
 • Προμήθεια σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
 • Προμήθεια πλακών – κρασπέδων πεζοδρομίου

10. Επιστροφή δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες διαγωνισμού με αρ. πρωτ. Διακήρυξης 36301/3396/24-4-2013

11. Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας

12. Μερική ανάκληση της υπ. αριθ. 816/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση απαλλοτρίωσης ύψους 14.542,00 €

13. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (Διενέργεια εκπαιδευτικής εκδρομής) υποέργο 3, της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Ανατολής» που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

14. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο και 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων».

15. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2013 (Π.Δ. 113/2010)

16. Ακύρωση ενταλθέντων και μη εξοφληθέντων Χ.Ε. Προπληρωμής έτους 2013

17. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών στην Αθήνα

18. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών, χρήσης 2013.

19. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

20. Ορισμός επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών /εργασιών.

21. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2014

22. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Ιωαννιτών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

23. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη Αποχέτευσης Αμφιθέας, Συνοικισμού Αγίας Μαρίνας Κρύας και υπολοίπου Κρύας.
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής», έτους 2013 (αρ. απόφ. Δ.Σ. ΟΚΠΑΠΑ 150/23-12-2013)
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, ΔΗΑΝΕΤΑΙ και ΟΚΠΑΠΑ για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Δήμου στη θέση Λιμνοπούλα (ΚΕΚΩΠ)
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

27. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», έτους 2014
Εισηγητής: κ. Κων. Γκόγκος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

28. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης έκτασης εμβαδού Ε= 168,50 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0133014 Δημοσθένη Ιωαν. Ντούρου, στο Ο.Τ. 68 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Νεοχωροπούλου Δήμου Ιωαννιτών.

29. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης έκτασης εμβαδού Ε= 22,34 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0133019 Ελευθερίας Γεωργ. Ντούρου, στο Ο.Τ. 68 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Νεοχωροπούλου Δήμου Ιωαννιτών.

30. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε= 34,0 τ.μ. στην ιδιοκτησία Φωτεινής Ηγουμενίδου, στην οδό Σιωμοπούλου στο Ο.Τ.226 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων

31. Καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης ιδ/σιας Περικλή & Μαγδαληνής Καραθανάση στον Κ.Χ. Κ93 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεοχωροπούλου Δήμου Ιωαννιτών, με σκοπό την ανταλλαγή της καθορισθείσας αποζημίωσης με δημοτικό ακίνητο στην ίδια περιοχή.

32. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησία Γεωργίου Αλεξίου (10%) και Αντωνίου Αλεξίου (10%) από τον Κ.Χ. 668Α στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών, με σκοπό την ανταλλαγή της καθορισθείσας αποζημίωσης με ίσης αξίας δημοτικό ακίνητο στο Ο.Τ. 71Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών.

33. Καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης και ρυμοτομίας από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 070208 Ιφιγένειας & Παναγιώτη Κύρκου (κληρον. Ελευθερίου Παναγ. Κύρκου), στο Ο.Τ. 198 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Κιάφα-Ν. Συρράκο» Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως αναγνώρισης κοινοχρήστου δρόμου στην Τ.Κ. Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών ως προϋφιστάμενου του έτους 1923. [Εξ αναβολής]

35. Πρόταση διαχωριστικού για την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

36. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και πλατειών (Απόφαση Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων).

37. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, περιοχή Βρυσούλας, στο ΟΤ Γ 429, επί της οδού Παπαναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου περιοχής Χάνι Κουτσελιού»

39. Παραλαβή της μελέτης: «Κατασκευή Πλατείας Ανατολής»

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατειών Δήμου Ανατολής»

41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου»

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012»

43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωρόπουλου – Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών»

44. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας»

45. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής»

46. Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων στην περιοχή επέκτασης Ρ.Σ. Ανατολής

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

47. Καθιέρωση απασχόλησης κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το έτος 2014 για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Γ. Μαρούφωφ, Γεν. Γραμματέας του Δήμου

48. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνης διάρκειας
Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

49. Έγκριση συνδρομών του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2014
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

50. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή δικηγόρου
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

51. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Φίλ. Φίλιου στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

52. Έγκριση μετακίνησης του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου κ. Στέφ. Ζέρβα, στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply