Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων: Πρόσκληση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 18, 21, και 22 του Καταστατικού της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων.
2. Την με αριθμ. Β4α/5.2.2012 (αριθμ. πρακτ. 1/2012), αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Καλούμε:

Τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική), που θα συγκληθεί στις δώδεκα (12) Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στην Πράμαντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός Απολογισμός.
2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 2012-2013.
4. Προτάσεις για τη λειτουργία και τη δράση της Εταιρείας.

 

Tags:

, ,

Leave a Reply