ΕΛ.ΑΣ.: Ενημέρωση

Συλλήψεις λαθρομεταναστών:

Εξήντα τρείς (63) συνολικά λαθρομετανάστες, συνελήφθησαν από 30/09/2011 έως 02/10/2011, σε όλη την Ήπειρο.

Έλεγχοι τροχαίας – βεβαιωθείσες παραβάσεις:

Την παρελθούσα εβδομάδα, από 26/09/2011 έως 02/10/2011, στην Ήπειρο διενεργήθηκαν:
– Οκτακόσιoι είκοσι τέσσερις (824) έλεγχοι σε οδηγούς αυτοκινήτων.
– Τετρακόσιοι ογδόντα τέσσερις (484) έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων.

Βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) παραβάσεις που αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:
– Παραβάσεις αυτοκινήτων:

  • Ταχύτητα: Εκατόν ενενήντα μία (191)
  • Μέθη: Δεκαέξι (16)

– Παραβάσεις δικύκλων:

  • Μη χρήση προστατευτικού κράνους: Τριάντα επτά (37)
  • Στέρηση ασφαλιστηρίου: Επτά (7)
  • Θόρυβοι: Τέσσερις (4)
  • Στέρηση άδειας οδήγησης: Δέκα (10)
  • Λοιπές παραβάσεις: Δέκα τέσσερις (14)

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply