Εισήγηση Τ. Καλογιάννη στο Περ. Συμβούλιο

Τατιάνα Καλογιάννη,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

Έργα ενδιαφέροντος φορέων για ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους:

Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μιας απαιτητικής προσπάθειας σύνθεσης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων και καλύπτει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία αγγίζει τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας, τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, την οικονομική συγκυρία, καθώς και τις αντικειμενικές δυνατότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων.

Η Περιφερειακή Αρχή υιοθετώντας την προσέγγιση «εκ των κάτω» (bottom-up), ακολουθεί για πρώτη φορά μια ευρύτατη διαβούλευση, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός μέσο – μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού οράματος για την περιφέρεια.

Τα κυριότερα ορόσημα στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα πορείας της διαδικασίας του αναπτυξιακού προγραμματισμού ήταν τα εξής:

– Εκκίνηση (αρχές Ιανουαρίου 2011): αποστολή εγγράφου σε όλους τους φορείς ευθύνης τομεακών και περιφερειακών πολιτικών της Περιφέρειας Ηπείρου (Δήμοι, Νοσοκομεία, Εκπ. Ιδρύματα κλπ.), ζητώντας σε πινακοποιημένη μορφή τις προτάσεις Έργων κάθε δικαιούχου

– Φεβρουάριος 2011: λήψη και αρχική επεξεργασία πλέον των 1.000 προτάσεων Έργων από περίπου 50 φορείς

– Μάρτιος – Απρίλιος 2011: διοργάνωση επί τόπου συναντήσεων εργασίας σε όλους τους φορείς, με σκοπό να διαγνωστεί και να αποτυπωθεί η σκοπιμότητα και ο βαθμός ωριμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων

– Μάιος 2011: ανάπτυξη Κεντρικής Βάσης Δεδομένων προτεινόμενων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

– Ιούνιος 2011: αποστολή αποσπάσματος Κεντρικής Βάσης Δεδομένων («Τοπικές Βάσεις Δεδομένων») σε όλους τους φορείς, με το αίτημα της οριστικοποίησης των στοιχείων και του καθορισμού προτεραιότητας για κάθε προτεινόμενο Έργο (κατ’ απόλυτη σειρά)

– Αρχές Ιουλίου 2011: παραλαβή οριστικοποιημένων Τοπικών Βάσεων Δεδομένων από τους φορείς, ενσωμάτωση αλλαγών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων και ανάρτησή της στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, υπήρχε συνεχής και εποικοδομητική συνεργασία:

– με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ – η οποία περιήλθε από 1ης/07/2011 στην αιρετή Περιφέρεια), ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία για το συντονισμό της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2043, 30/12/2010) – Υπάρχει και μια σημαντική εκκρεμότητα: Η έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου / Οδηγού Σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Β’ Βαθμού από την ΕΕΤΑΑ (για λογαριασμό του Υπ. Εσωτερικών)
– με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ηπείρου, με στόχο να διερευνηθούν για κάθε Έργο ξεχωριστά οι πιθανές πηγές χρηματοδότησής του (η πληροφορία αυτή μόλις οριστικοποιηθεί θα ενσωματωθεί στην Κεντρική Βάση Δεδομένων)

Συμπληρωματικά διοργανώθηκων με μεγάλη επιτυχία:

– Στις 10/06/2011, ειδική αναπτυξιακή ημερίδα με τίτλο: «Η Ήπειρος σε σταυροδρόμι – Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;»
– Διάφορες ειδικές θεματικές συναντήσεις (τουρισμός, παιδεία, υγεία, μεταφορές, αγροτική ανάπτυξη), υπό το συντονισμό των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών

Συμπερασματικά:

– Η συνολική πορεία κινείται σαφώς εντός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος που θέτει ο νόμος του «Καλλικράτη».

– Η εντυπωσιακή συμμετοχή τόσο των φορέων (οι οποίοι βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο σε “on-line” σύνδεση με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου) όσο και των πολιτών (πάνω από 250 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες της πρόσφατα διοργανωθείσας ημερίδας, ενώ σημαντικός αριθμός παρακολούθησε την ημερίδα και μέσω του Διαδικτύου) αποδεικνύει «εν τοις πράγμασι» ότι η επιλεγείσα στρατηγική είναι κατ’ εξοχήν αποτελεσματική.

– Η μέχρι στιγμής γόνιμη και ανοιχτή διαδικασία με όλους τους ενδιαφερόμενους πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και δημιουργική διάθεση, ώστε να εξυπηρετείται ταυτόχρονα τόσο το γράμμα των θεσμικών υποχρεώσεων όσο και η ουσία της ευθύνης του περιφερειακού προγραμματισμού.

Πρόταση:

Όλα τα ήδη ταξινομημένα προτεινόμενα Έργα της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων να προαχθούν στο επόμενο στάδιο για την περαιτέρω επεξεργασία τους, σε συνεργασία τόσο με την Ε.Δ.Α. του ΠΕΠ Ηπείρου όσο και με τα Υπουργεία εκείνα τα οποία διαθέτουν Τομεακά Προγράμματα, ώστε:

α) να αξιοποιηθούν με τον πλέον σωστό τρόπο όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά πλαίσια, και
β) να καταρτιστεί η τελική πρόταση της αιρετής Περιφερειακής Αρχής για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply