Εισήγηση Περιφερειακού Συμβουλίου

Για το έργο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting “Thiropedia”»:

Εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013. Tο έργο “ThiroPedia” επικεντρώνεται στη «χαρτογράφηση» των προβλημάτων – απειλών καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας του αθλήματος του κυνηγιού στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Διαφαίνεται ότι το άθλημα του κυνηγιού αποτελεί σοβαρή απειλή για την πανίδα. Η πλειοψηφία των κυνηγών διακατέχεται από μια έλλειψη γνώσης για την αειφόρο πρόληψη και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Από την άλλη πλευρά όμως, το κυνήγι σύμφωνα με την κοινοτική και τη διεθνή επιστημονική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει σημαντική παράμετρο για τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Στόχοι του έργου:
– Το THIROPEDIA στοχεύει στη συλλογή, ψηφιοποίηση των σχετικών πληροφοριών για το κυνήγι και στην ανάδειξη της αξίας αυτής της πληροφορίας από περιβαλλοντική άποψη.
– Επίσης επικεντρώνεται στη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την προώθηση και την προστασία της βιοποικιλότητας της πανίδας και των δύο περιοχών έχοντας ως ομάδες στόχους τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες, παιδιά, νέους κυνηγούς, τουρίστες και επιστήμονες.

Συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου: 237.800,00 Ευρώ
Ύψος εθνικής συμμετοχής: 59.450,00 Ευρώ (από το Π.Δ.Ε)
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 24 μήνες.

Για το έργο «LA BOTTEGA II»:

Εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013. Tο έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενου έργου το οποίο ήταν εγκεκριμένο στο Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000 – 2006 .

Σκοπός του έργου «LA BOTTEGA II» είναι η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έργου, η συνέχιση και η επέκταση του δικτύου που έχει δημιουργηθεί καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης καινοτομικών μεθόδων.

Συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου: 125.000,00 Ευρώ
Ύψος εθνικής συμμετοχής: 31.250,00 Ευρώ (από το Π.Δ.Ε)
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 24 μήνες.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply