Εισήγηση Καραμπίνα Ιωάννη

Επί του θέματος ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση αδειών πλωτών μέσων για πραγματοποίηση τουριστικών και δρομολογιακών πλόων σε ποταμούς και λίμνες (ποταμός Αχέροντας, λίμνη Παμβώτιδα). Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τροποποιήσεις αυτού:

Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 186, κεφ. Ε (τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών), παρ. 22 Ν.3852/2010, στις ασκούμενες από την Περιφέρεια αρμοδιότητες, περιλαμβάνεται «η χορήγηση άδειας σε πλωτά μέσα, που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων». Η ίδια ως άνω αρμοδιότητα ασκούνταν πριν την ισχύ του Ν. 3852/2010 από τις αντίστοιχες Ν.Α. (Διευθύνσεις Εμπορίου) και πλέον σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, από τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Β. 1. Μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων, από την Π.Ε. Πρέβεζας έχει διαβιβαστεί προς την Περιφέρεια Ηπείρου προς λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Π.Σ.), αίτημα για την ανανέωση μιάς άδειας πλεύσης σκάφους που πραγματοποιεί πλόες προς τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα, της οποίας έληξε η συμβατική διάρκεια ισχύος (τριετούς διάρκειας), όπως επίσης και αίτημα για την χορήγηση τριών επιπλέον αδειών για την ένταξή τους στην δύναμη των πλοιαρίων που πραγματοποιούν τους ως άνω τουριστικούς πλόες, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων και το ισχύον μέχρι σήμερα πλαίσιο για την άσκηση των ως άνω πλόων (καθημερινά ασκούν δρομολόγιο στον ποταμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ¼ των σκαφών). Μέχρι σήμερα για τον ως άνω σκοπό και όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της Π.Ε. Πρέβεζας, έχουν χορηγηθεί δέκα τρείς (13) άδειες πλεύσης σε αντίστοιχα σκάφη, εκ των οποίων τα τέσσερα εδρεύουν στον ποταμό και ανήκουν στο Δ.Δ. Αμμουδιάς και εννέα ανήκουν σε ιδιοκτήτες Παργινούς (κοινοπραξία).

2. Παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί και στην Π.Ε. Ιωαννίνων για την χορήγηση αδειών για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών και τουριστικών πλόων στην λίμνη Παμβώτιδα.

Ως προς την λίμνη Παμβώτιδα λοιπόν και το ισχύον σήμερα κανονιστικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2741/1999 και 3190/2003 ισχύουν τα παρακάτω:

Έχει ληφθεί και ισχύει η με αριθ. 5/111/24-5-2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Στην ως άνω με αριθ. 5/111/2004 κανονιστική απόφαση του Ν.Σ. ορίζονται τα παρακάτω: «… Διατηρείται ως έχει η συγκοινωνιακή – δρομολογιακή γραμμή Ιωάννινα-Νησί και αντίστροφα. Η ως άνω συγκοινωνιακή – δρομολογιακή γραμμή θα εξυπηρετείται από τα ένδεκα (11) πλοιάρια του Σωματείου Λεμβούχων, τα οποία βάσει των Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης αναφέρονται με τα παρακάτω ονόματα και τους αντίστοιχους αριθμούς νηολογίου και το πλωτό ΜΑΛΤΑ ιδιοκτησίας του κ.Κρικώνη ήτοι»:
1. ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ (Α) αριθ. νηολογίου 2370
2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> 2433
3. ΚΑΝΑΡΗΣ >> 2558
4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΣ >> 1877
5. ΔΕΣΠΟΙΝΑ >> 2257
6. ΠΙΝΔΟΣ >> 1924
7. ΔΩΔΩΝΗ >> 1926
8. ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ >> 1925
9. ΠΑΜΒΩΤΙΣ >> 1875
10. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ >> 1876
11. ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ (Β) >> 2414
12. ΜΑΛΤΑ >> 351

Σήμερα η δρομολογιακή γραμμή Ιωάννινα – Νησί και αντίστροφα με την ένταξη και του πλωτού «ΕΝ ΠΛΩ» του κ.Σιαπλαούρα στην Κοινοπραξία των Λεμβούχων και τον χαρακτηρισμό αυτού ως «Δρομολογιακό» – σχετική η με αριθμό 1807/01-06-2006 απόφαση της Νομαρχίας- καλύπτεται συνολικά από δέκα τρία(13) πλωτά. Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι με την αριθ.5/77/20-04-2005 απόφαση του Ν.Σ.Ι. και ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Περάματος, εγκρίθηκε η δρομολογιακή γραμμή Πέραμα-Νησί και αντίστροφα με την κάλυψη των αναγκών από τα υφιστάμενα συγκοινωνιακά σκάφη.

Με βάση τα παραπάνω, τα υποβληθέντα αιτήματα για τον ποταμό Αχέροντα και την λίμνη Παμβώτιδα, την ψήφιση και ισχύ του τελευταίου Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», την ανάγκη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

Προτείνεται:

1) Εγκριθεί από το Π.Σ. η ανανέωση της άδειας πλεύσης σκάφους που πραγματοποιεί πλόες προς τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα, της οποίας έληξε η συμβατική διάρκεια ισχύος και επίσης η χορήγηση τριών επιπλέον αδειών για την ένταξή τους στην δύναμη των πλοιαρίων που πραγματοποιούν τους ως άνω τουριστικούς πλόες στον ίδιο ποταμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων και το ισχύον μέχρι σήμερα πλαίσιο για την άσκηση των ως άνω τουριστικών πλόων.

2) Ως προς την λίμνη Παμβώτιδα, να τροποποιηθεί η ως άνω ισχύουσα μέχρι σήμερα κανονιστική απόφαση του Ν.Σ. ως προς τον αριθμό των πλωτών που θα πραγματοποιούν τους συγκοινωνιακούς πλόες, με την πρόσθεση και τριών νέων πλοιαρίων, ώστε ο συνολικός αριθμός των πλωτών να ανέλθει σε δεκαέξι (16), για την κάλυψη όλων δρομολογιακών γραμμών που θα προκύψουν, όπως της γραμμής προς το νησί, αλλά και προς το Πέραμα, που εντάσσεται ως τόπος προορισμού δρομολογιακής γραμμής, με αντίστοιχη τροποποίηση της ίδιας ως άνω κανονιστικής απόφασης. Παράλληλα και σύμφωνα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, να πραγματοποιούν και τουριστικούς πλόες, με βάση το σχετικό πλαίσιο και εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης, να προστεθεί στην ίδια ως άνω κανονιστική απόφαση, η υποχρέωση όλων των πλωτών που θα πραγματοποιούν τους πλόες, προς σταδιακή αντικατάσταση των κινητήρων σε νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την περιφέρεια Ηπείρου. Η σχετική επιλογή και ένταξη των πλωτών, θα γίνει μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή και μετά από σχετική γνωμοδότηση αυτής.

3) Κατά τα λοιπά, ισχύει το μέχρι σήμερα πλαίσιο όσον αφορά την λίμνη Παμβώτιδα (Διαχειριστική Μελέτη Λίμνης, Κανονισμός κίνησης πλωτών, ως άνω κανονιστική απόφαση κατά το λοιπό περιεχόμενό της κ.λ.π.).

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Ιωάννης Καραμπίνας

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply