Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν, με αποφάσεις Περιφερειάρχη, η αποχέτευση ομβρίων στον Κατσικά και η διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου:

Την ένταξη δύο νέων έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. Το πρώτο έργο αφορά την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στην επέκταση του οικισμού Κατσικά, με προϋπολογισμό 785.000 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε τμήμα της επέκτασης του οικισμού Κατσικά, σε κάθετες διανοιγμένες οδούς της κεντρικής οδού Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στις οδούς Δημοκρατίας, Τσακάλωφ, Ελ. Βενιζέλου, Παμβώτιδος, Αθηνάς, Μανδηλαρά, Ιπποκράτους, Αγίων Ταξιαρχών, Ηροδότου, Ολυμπιάδος, Λ. Μαβίλη, Σωκράτους και Μαυρογένους. Το δίκτυο αποχετεύει τα όμβρια ύδατα σε υπάρχουσα αποστραγγιστική τάφρο που χωροθετείται παράλληλα στην περιμετρική οδό του σχεδίου της οδού Γεννηματά.

Το δεύτερο έργο έχει τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 217.000 ευρώ. Αφορά τη διαμόρφωση της υπάρχουσας πλατείας, επιφανείας περίπου 1.200 μ2, και των περιμετρικών δρόμων, επιφανείας περίπου 1.800 μ2, στην Τοπική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, ώστε να αποτελέσουν ενιαίο αναβαθμισμένο χώρο για χρήση από τους κατοίκους του οικισμού.

Σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για τη δημοπράτηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γραμμενοχωρίων:

Τη σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) διατυπώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με έγγραφο που υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», με κωδικό ΟΠΣ 349342, συνολικού προϋπολογισμού 1.616.000 ευρώ.

Λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την χορήγηση τριών αδειών πλωτών μέσων για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων στη Λίμνη Παμβώτιδα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με προηγούμενη απόφασή του (επισυναπτόμενη με αριθ. 53/2011απόφαση του οργάνου), τροποποίησε εν μέρει την με αριθ.5/111/2004 κανονιστική απόφαση του τότε Ν.Σ. της Ν.Α. Ιωαννίνων, ως προς τον αριθμό των πλωτών που θα πραγματοποιούν τους συγκοινωνιακούς πλόες στην λίμνη Παμβώτιδα, με την πρόσθεση τριών (3) πλοιαρίων, ώστε ο συνολικός αριθμός των πλωτών να ανέλθει στα 16, για την κάλυψη των δρομολογιακών γραμμών που θα προκύψουν, όπως της γραμμής προς το Νησί, αλλά και προς το Πέραμα, που εντάχθηκε ως τόπος προορισμού δρομολογιακής γραμμής, με αντίστοιχη τροποποίηση της ως άνω κανονιστικής απόφασης του Ν.Σ. της τότε Ν.Α.Ι.

Η παραπάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της και εγκρίθηκε, όπως προκύπτει από την με αριθ. 41709/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Πέραν τούτων, κατά της ως άνω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, από ενδιαφερόμενους κατοίκους του Νησιού, όπως και πλοιοκτήτες ήδη δρομολογημένων πλωτών στη λίμνη Παμβώτιδα και μέλη των οικογενειών τους, ασκήθηκε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης και επίσης αίτηση αναστολής.

H αίτηση ακύρωσης έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί στο δικάσιμο 18-12-2012. Η αίτηση αναστολής, συζητήθηκε ενώπιον του αρμοδίας Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, ώστε να εκδοθεί η με αριθ. 290/2012 απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε την αίτηση αναστολής ως αβάσιμη.

Με τη λήψη της ως άνω απόφασης του Π.Σ. της Περιφέρειας Ηπείρου και για την υλοποίησή της, με την με αριθ. 85087/2011 απόφαση του αρμοδίου Περιφερειάρχη Ηπείρου, συστήθηκε η οριζόμενη από το Νόμο Γνωμοδοτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα τον καθορισμό της διαδικασίας και των όρων της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, απευθυντέας στους ενδιαφερόμενους για την χορήγηση άδειας πλωτού μέσου στη λίμνη Παμβώτιδα.

Με τη σύσταση της γνωμοδοτικής επιτροπής, η ίδια Επιτροπή συνήλθε σε συνεδριάσεις, προβαίνοντας στη λήψη μεταξύ άλλων,του επισυναπτόμενου με αριθ. 2/28-12-2011 πρακτικού όσον αφορά την διαδικασία και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ώστε στη συνέχεια να προβεί στην σχετική πρόταση κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν από την ως άνω επιτροπή (κριτήριο εντοπιότητας <Νησί και Πέραμα>, κριτήριο οικονομικής κατάστασης ενδιαφερόμενου, κριτήριο γνώσης του αντικειμένου και επίσης χρόνου ετοιμότητας για την υλοποίηση της επένδυσης).

Μετά την λήψη της ως άνω απόφασης εκ μέρους της γνωμοδοτικής επιτροπής, εκδόθηκε εκ μέρους της σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεως εκμέρους ενδιαφερομένων και σχετικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη μίας εκ των τριών αδειών πλωτών μέσων στη λίμνη Παμβώτιδα.

Προς την υπηρεσία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, δεκατέσσερα αιτήματα με συνημμένους φακέλους, για την απόκτηση μίας εκ των τριών αδειών πλωτού για την πραγματοποίηση δρομολογιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτημάτων, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή και συνέταξε το επισυναπτόμενο με αριθ.3/2012 πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα αιτήματα και προσκομισθέντα δικαιoλογητικά εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Στη συνέχεια και μάλιστα μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του ΣτΕ που απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση αναστολής κατά τηςαπόφασης του Π.Σ. και της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος,επισπεύθηκε η σχετική διαδικασία, η γνωμοδοτική επιτροπή συνήλθεσε συνεδρίαση και υπέβαλε προς την Περιφέρεια Ηπείρου και τοΠεριφερειακό Συμβούλιο, την πρόταση αξιολόγησης και κατάταξης, όπως αναλυτικά περιέχεται στο με αριθ. 4/19-7-2012 πρακτικό της, που είναι ομόφωνη από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Παράλληλα εκ μέρους της Επιτροπής προτείνεται να γίνει τροποποίηση της ως άνω κανονιστικής απόφασης, με αύξηση κατά μίας της άδειας πλωτού,ώστε να γίνει αποδεκτό και το αίτημα του καταταγέντος ως πρώτου αναπληρωματικού. Η ως άνω πρόταση αξιολόγησης και κατάταξης των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, είναι απολύτως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και εισηγούμαι προς το Π.Σ. την πλήρη αποδοχή της, με τη λήψη απόφασης για την χορήγηση των αδειών πλωτών, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Προτείνεται επίσης η αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής και ως προς το τέταρτο αίτημα, με εν μέρει τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply