Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΑνάδοχοι για έργα πολιτισμού:

Αναδόχους για δύο έργα που αφορούν τον τομέα Πολιτισμού, ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Το πρώτο αφορά την αναστήλωση της οικίας Πλακίδα στο Κουκούλι, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, για το οποίο μειοδότης αναδείχτηκε η «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», και το δεύτερο την «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού 33.000 ευρώ (Μειοδότης ο Αλέξανδρος Τσώρος).

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, με το οποίο απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές που είχαν καταθέσει, κατά της απόφασης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Ιωαννίνων οι δύο κοινοπραξίες που μετέχουν στο διαγωνισμό.

Άλλες αποφάσεις:

Μετά την εξέταση των πρακτικών των αρμόδιων επιτροπών η Ο.Ε. προχώρησε στην κατακύρωση των διαγωνισμών για:
– το υποέργο «Προμήθεια υλικών» της πράξης «Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, καθώς και μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 50.353 ευρώ στην εταιρεία «Γ. Μπόκια & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
– το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας του έργου Biogaia», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, στην εταιρεία «NEXT COM Α.E.».

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply