Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών ΛΑ.Ο.Σ.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία κατατέθηκε την 20/07/2011, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι η μείωση της επιχορήγησης για το έτος 2011 οφείλεται αφενός στη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, αφετέρου στο γεγονός ότι μέρος των πιστώσεων του 2010 που αφορούσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος χορηγήθηκε απευθείας στο συγκεκριμένο Ίδρυμα για το οικονομικό έτος 2011.

Σε συνέχεια του εγγράφου αναφέρεται ότι σχετικά με την ολοκλήρωση του διορισμού των ήδη εκλεγμένων Δ.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 3 του Ν. 3899/2010. Κατόπιν αυτού δεν είναι δυνατή η προώθηση προκηρύξεων και διορισμών μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μέχρι την έκδοση της οριζόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών, καθώς και της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών με την οποία θα κατανεμηθούν οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply