Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τη μελέτη Σχεδίου για τις περιοχές Δροσιάς – Πεντέλης – Ζευγαριών – Τσιφλικοπούλου

Μια εκκρεμότητα 30 χρόνων κλείνει ο Δήμος Ιωαννιτών κι ανοίγει το δρόμο για έργα υποδομής και πολεοδομική τακτοποίηση στις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Χωροταξίας, Αστικού Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Γιώργος Βίνης, η διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ-  ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.055.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) έχει ήδη ξεκινήσει.

Είναι γεγονός πως από το 1986 οπότε και εγκρίθηκε αρχικά η πολεοδομική μελέτη, οι ιδιοκτήτες της εν λόγω πολεοδομικής ενότητα έζησαν την περιπέτεια των ακυρώσεων των επανεγκρίσεων και στην ουσία της στασιμότητας μιας περιοχής που απέχει «μια ανάσα» από το κέντρο της πόλης και εξαιτίας της πολεοδομικής εκκρεμότητας, στερείται βασικών έργων υποδομής.

«Η εκπόνηση της μελέτης πράξης εφαρμογής για τις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου, έχει σκοπό την υλοποίηση των πολεοδομικών μελετών των περιοχών αυτών, την εξασφάλιση των προβλεπόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθώς και την τακτοποίηση όλων των εντασσόμενων οικοπέδων ώστε να καταστούν άρτια και οικοδομήσιμα», σημείωσε ο κ. Βίνης.

Η προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δημοσιεύθηκε την 13-7-2017 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την οποία ξεκινά ο διαγωνισμός.

Σε εθνικό επίπεδο την 14-7-2017 δημοσιεύθηκαν η προκήρυξη και αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η  12-9-2017.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 

Tags: