Τι προβλέπει για δημοτικούς αστυνομικούς, σχολικούς φύλακες και σχολικές καθαρίστριες το ν/σχ του ΥΠΕΣ

Θέματα που αφορούν τους δημοτικούς αστυνομικούς, τους σχολικούς φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα στο άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα δημοτικών αστυνομικών.

Με το άρθρο αυτό προβλέπονται τα εξής:

Η καταβολή των αποδοχών των δημοτικών αστυνομικών που επανατοποθετούνται στους Δήμους με τον Ν. 4325/15 να αρχίζει από 11-5-2015.

Δεν ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξη τους σε θέσεις άλλου κλάδου σε περίπτωση μη επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο.

Υποψήφιοι για θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί με απόφαση δικαστική, εξαιρούνται της εκπαίδευσης και διορίζονται αναδρομικά στους Δήμους.

Στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μέσω κινητικότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες υπηρεσίες εκτός του τόπου που υπηρετούσαν στις 23-9-2013, δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους στην αντίστοιχη υπηρεσία με αυτήν που υπηρετούν σήμερα. Εξαιρούνται ρητώς οι μετακινηθέντες σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα.

Θέματα σχολικών φυλάκων ρυθμίζονται με το άρθρο 33.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φυλάξεως κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων, των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Η μόνη αλλαγή από την ισχύουσα διάταξη του αρ. 11 του Ν 4018/2011 είναι ότι απαλείφεται το εδάφιο που έλεγε ότι: «Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο διευθυντής του σχολείου».

Τέλος με το άρθρο 34 επιλύονται θέματα σχολικών καθαριστριών.

Ειδικότερα από την επόμενη σχολική περίοδο και εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό μπορεί να καλυφθούν με σύμβαση.

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά για την κάλυψη του κόστους της καθαριότητας με συμβάσεις, μέσω εγγραφής ειδικής πίστωσης του ΥΠΕΣ.

Αναλυτικά τα άρθρα:

Άρθρο 32

Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

Οι αποδοχές των δημοτικών αστυνομικών που επανατοποθετούνται σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4325/2015, καταβάλλονται από 11-5-2015. Δεν ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξη των δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις άλλου κλάδου του οικείου δήμου, σε περίπτωση μη επανασύστασης δημοτικής αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ.

3 β. του άρθρου 19 του ν. 4325/2015. 3. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται ως ακολούθως: «Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».

4.«Στο άρθρο 19 του νόμου 4325/15 προστίθεται εδάφιο ως εξής; 18 «Στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μέσω της κινητικότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες υπηρεσίες εκτός του τόπου που υπηρετούσαν στις 23.09.2013 δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους στην αντίστοιχη υπηρεσία με αυτήν που υπηρετούν σήμερα. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται ρητώς οι μετακινηθέντες σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Άρθρο 33

Θέματα σχολικών φυλάκων

Η παράγραφος 1, του άρθρου 11, του ν. 4018/2011 (Α’ 215), αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό, οργάνου, μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων, καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, των δήμων και των νομικών τους προσώπων.

Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».

Η παράγραφος 21, του άρθρου 12, του ν. 4071/2012 (Α’ 85), καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

Άρθρο 34

Θέματα σχολικών καθαριστριών

Η περίπτωση (γ’), της παραγράφου 1, του άρθρου 18, του ν.3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.

Μέχρι το παραπάνω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος (5), του άρθρου 113, του ν.1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Πηγή: airetos.gr

 

Tags:

, , , , ,