Λήξη προθεσμιών υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος και υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΜε την ΚΥΑ αρ. οικ. 101123 (Β΄ 1435/10.7.15) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 146896/2014 και προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι 30/09/2015 δεν καταβάλλει πρόστιμο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:
α) με πρόστιμο (50) Ευρώ από 1/10/2015 μέχρι 31/12/2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και
β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 Ευρώ από 1/01/2015.

Επιπλέον, στην ανωτέρω ΚΥΑ, παρ. 3, προβλέπεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010. Δεδομένου ότι η δημιουργία ειδικού λογαριασμού για την καταβολή των προστίμων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σας γνωρίζουμε τα εξής:
– Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες/χρήστες που δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούνται να επισπεύσουν τη διαδικασία μέχρι 30/9/2015.

Περισσότερα