Ενημέρωση για υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων από το Δήμο Ιωαννιτών

O Δήμος Ιωαννιτών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου τρέχοντος έτους (1 Μαϊου- 31 Οκτωβρίου) γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών του Δήμου αλλά και εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτών, ότι υποχρεούνται να προβούν στον άμεσο καθαρισμό και κοπή των χόρτων σ’ αυτούς, όσες φορές χρειαστεί κατά την ανωτέρω περίοδο, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα Θα πρέπει να δοθεί στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό στις ιδιοκτησίες που, βρίσκονται πλησίον του αισθητικού δάσους-πόλης Ιωαννίνων, των λοιπών δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι υπηρεσίες του Δήμου Θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και κυρώσεις δηλαδή:

  • επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • βεβαίωση εις βάρος των ιδιοκτητών της ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό.
  • δίωξη και τιμωρία των παραβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Tags: