Έναρξη προγράμματος “Νομική Βοήθεια για Νέους – Legal Aid”

epirusnews-logo-squareΤο πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» αποτελεί εθνική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. στον κοινωνικό τομέα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την άμεση και έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων, έως και 35 ετών.

Η «Νομική Βοήθεια» απευθύνεται αποκλειστικά σε ανήλικους και νέους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους ή τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος για την εκπροσώπησή τους, τόσο ενώπιον του δικαστηρίου για περιπτώσεις ποινικών, αστικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών, όσο και εξωδικαστικά, ακόμη και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται παράσταση σε Δικαστήριο.

Ο στόχος του μεγάλου αυτού κοινωνικού Προγράμματος είναι διττός:
– αφενός, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες-στόχος, ενισχύοντας άμεσα και πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη
– και αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, στην ανάληψη υποθέσεων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες ανηλίκων και νέων.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid» 2016-2017, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο συνημμένο Οδηγό Προγράμματος 2016-17 και στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς:

α) Συμπληρωμένο το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση
β) Επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νόμιμου εκπροσώπου τους (αίτημα), στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος για τη διετία 2016-2017.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το νέο οδηγό Προγράμματος 2016-2017, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, ιδιοχείρως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείου (ισόγειο, γραφείο 103) ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή, με την ένδειξη στο φάκελο «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ – LEGAL AID 2016-2017» στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Νέας Γενιάς
Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς στα τηλέφωνα: 210 344 2861 και 210 344 2798 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [email protected]

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης, ή δεν έχουν υποβάλει τον απαιτούμενο απολογισμό υλοποίησης του Προγράμματος στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, θα απορρίπτονται.

 

Tags:

, , , , ,