Έναρξη προγράμματος ΕΣΠΑ για ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β’ κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. €.

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται, καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5/7/2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
  • 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
  • 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, μόνο ηλεκτρονικά και δωρεάν, στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται στις ηλεκτρονικές

διευθύνσεις: www.antagonistikotika.gr και www.espa.gr, από το Γραφείο

Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300
(από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση) και στο e-mail επικοινωνίας: [email protected]

 

Tags: