Δήμος Ιωαννιτών: Ανακοίνωση συνεδρίασης του Δ.Σ Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 11/1/2017 και ώρα 19.30 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
11-01-2017
ΩΡΑ 19.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

  •  Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό 3878: «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

  • «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2017»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

  • Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2016.
  • Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
  • Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
  •  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

  • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών
  • Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους»
  • Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Οχυρών Μπιζανίου»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Αθανασίου Μανταλόβα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»

 

Tags: