Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Όλες οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την ένταξη στο σύστημα ενεργητικής προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. για το 2012:

Με βάση το πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2012, η Πειφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει συμπεριληφθεί στην αντιπαγετική προστασία στα εσπεριδοειδή και για πρώτη φορά και στην αντιχαλαζική προστασία στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, αμπέλια και κερασιές. (Δείτε εδώ και την παλαιότερη ανάρτησή μας).

Σήμερα παρουσιάζουμε κάποιες λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2012. Επίσης με συμπληρωματική απόφαση του ΕΛ.Γ.Α., η οποία αναμένεται στις αρχές φθινοπώρου, αναμένεται να ενταχθεί και η ροδιά (ενδιαφέρει πλέον αρκετούς παραγωγούς και στην περιοχή μας) στην αντιχαλαζική προστασία.

Γενικά για το πρόγραμμα:

Η προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, χαλαζόπτωση και βροχή είναι ο στόχος του μέτρου Ενεργητικής Προστασίας το οποίο «τρέχει» μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. και για το έτος 2012. Το ύψος της επιχορήγησης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ και κατανέμεται στα επιμέρους μέτρα ως εξής: α) αγορά και εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων: 2.000.000 ευρώ, β) αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι ( αντιχαλαζικό δίχτυ): 5.000.000 ευρώ και γ) αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή 3.000.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά αγρότες στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα και τα ακτινίδια και όπου υπάρχουν θύλακες παγετού και από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από τον παγετό.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας που προαναφέραμε, εφόσον:
– τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από τους ανεμιστήρες καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία ή περισσότερες από τις καλλιέργειες που καλύπτονται από το μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
– η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχουν συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

β) Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας των αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από τον παγετό.

γ) Δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ έχει μεταβιβάσει σε φορείς και έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.

δ) Όσα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α), β) και γ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν και πράγματι εγκαθιστούν τους τύπους των αντιπαγετικών ανεμιστήρων που επιχορηγούνται από τον ΕΛ.ΓΑ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άλλες λεπτομέρειες:

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΕΛΓΑ ο δικαιούχος επιχορήγησης οφείλει να ενημερώσει τον ΕΛ.Γ.Α για την πορεία των εργασιών εγκατάστασης των μέσων ενεργητικής προστασίας προκειμένου τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.Γ.Α να προβούν στην τμηματική ή οριστική παραλαβή της εγκατάστασης.

Το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον δικαιούχο, αρμόδιοι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α οφείλουν να επισκεφθούν την εγκατάσταση, να εξετάσουν αν έχουν τηρηθεί οι σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην απόφαση αυτή για τη συγκεκριμένη κατασκευή και εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση αυτή να παραλάβουν το τμήμα ή το σύνολο του έργου. Το έργο παραλαμβάνεται τμηματικά εφόσον το τμήμα που παραλαμβάνεται είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% του συνολικού.

Η παραλαβή (τμηματική ή οριστική) των μέσων ενεργητικής προστασίας γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου.

Για την παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται αμέσως μετά τη σύνταξη και υπογραφή του στη Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών της Κεντρικής Διοίκησης, στο οποίο αναφέρεται ότι:

– η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης αυτής
– τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι αντιβρόχινες μεμβράνες συνοδεύονται από ονομαστική γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, από την οποία προκύπτει ότι έχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, που αναφέρονται στην παραγρ. 4.1 του παραρτήματος II και στην παραγρ. 2 του παραρτήματος ΙV της παρούσας Απόφασης, καθώς και από δείγμα του διχτυού και της μεμβράνης,
– για τα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβρόχινες μεμβράνες έχουν προσκομισθεί οι προδιαγραφές αντοχής των στύλων υποστύλωσης. Οι προδιαγραφές αυτές δύνανται να προέρχονται είτε από την εταιρεία κατασκευής τους είτε από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης που καθορίζεται στην Απόφαση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος καταβολής της επιχορήγησης:

Για την καταβολή της εγκριθείσης επιχορήγησης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.:

– Τιμολόγιο αγοράς με αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος ενεργητικής προστασίας που επιχορηγείται στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του αγοραστή, η ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς, το ακριβές ποσόν της αγοράς, που θα περιλαμβάνει και το κόστος εγκατάστασης.
– Αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και το ύψος της αμοιβής των προσώπων που παρείχαν εργασία για την κατασκευή της εγκατάστασης.
– Σε περίπτωση ανάθεσης της κατασκευής της εγκατάστασης σε κατασκευαστή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και η τιμή τους, καθώς και η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για την κατασκευή της εγκατάστασης.

Ειδικά για τα αντιχαλαζικά δίχτυα και την συνδυαστική αυτών με αντιβρόχινες μεμβράνες, οι τιμές επιχορήγησης των βασικών υλικών εγκατάστασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά 10% τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές που αναφέρονται.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply