Εισήγηση Στ. Ιωάννου για στέγαση Μουσικού Σχολείου

Παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Περιφέρειας Ηπείρου στο Δήμο Πρέβεζας για στέγαση Μουσικού Σχολείου:

«« Προς: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Στράτος Ιωάννου

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα οικόπεδο εντός του επεκταθέντος σχεδίου πόλεως Πρέβεζας, στο Ο.Τ. 311, επιφανείας 6.500 τμ περίπου. Στο εν λόγω οικόπεδο βρίσκονται 5 συνολικά κτίσματα, στα οποία στεγαζόταν τα λειτουργούντα στην Πρέβεζα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ο Δήμος Πρέβεζας έχει υποβάλει αίτημα κατ’ επανάληψη, για δωρεάν παραχώρηση χρήσης των ως άνω κτισμάτων, προκειμένου να στεγασθεί για πέντε (5) έτη το Μουσικό Σχολείο που λειτουργεί στην Πρέβεζα ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου από το Δήμο Πρέβεζας.

Με προγενέστερες αποφάσεις του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας έχει παραχωρήσει ένα κτίσμα για τη στέγαση του Νομαρχιακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και μέρος ενός δευτέρου κτίσματος για τη στέγαση της Αναπτυξιακής εταιρίας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 242/1996 «επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται στα πλαίσια της συνδρομής της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο, ο χρόνος διάρκειας της παραχώρησης και κάθε άλλος όρος, αναγκαίος κατά την κρίση του Π.Σ».

Τα κτίσματα των οποίων η χρήση δύναται να παραχωρηθεί, είναι τα υπό στοιχεία 1, 2 και 3 όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό σκαρίφημα της υπ’ αριθ. 77/2002 οικοδομικής άδειας, με τον αύλειο χώρο αυτών, με στοιχεία Α’ – Β’ – Β” – Γ’ – Δ’ – Ε’ – Ε” – Ζ’ – Η’ – Θ’ – Ι’ – Α’.

O Δήμος Πρέβεζας δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη μελέτη κατασκευής του Μουσικού Σχολείου σε διάστημα 15 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου. Σε αντίθετη περίπτωση η Περιφέρεια Ηπείρου έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει την επιστροφή του ακινήτου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκτός από την παραχώρηση, πρέπει να εγκρίνει τη σύναψη της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο και να εξουσιοδοτήσει τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας για την υπογραφή της.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply