Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη, Π. Κολόκα

Εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Π. Κολόκα, υπεύθυνου για θέματα παιδείας – πολιτισμού και αθλητισμού σχετικά με το θέμα της συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης:

«« Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Από το Σεπτέμβριο του 2010 ισχύει ο Νόμος 3879 (ΦΕΚ 163 – τ. Α’) για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος στοχεύει μεταξύ άλλων:
– στη συστηματοποίηση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
– στην ανάπτυξη/ ανάδειξη και στην ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
– στη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων – και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες – σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων,
– στην αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων.

Ο ρόλος της Περιφέρειας στο νέο σχεδιασμό είναι σημαντικός. Με το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης διασφαλίζεται ενιαίος προγραμματισμός των δράσεων δια βίου μάθησης ενώ ταυτόχρονα αποκεντρώνεται η εξειδίκευση του προγραμματισμού σε περιφερειακό (και τοπικό) επίπεδο.

Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράμματος της, το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, κατά τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 4. Το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο. Οι δράσεις του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας &ια Βίου Μάθησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν κυρίως:

1. την αρχική επαγγελματική κατάρτιση: τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων (διατάξεις της § 3 του άρθρου 12 του Νόμου).

2. στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Για το λόγο αυτό, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Νόμου 3879/2010, (που επισυνάπτεται) προβλέπεται συγκρότηση, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Κ), με αρμοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα:
– επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσης της με την αγορά εργασίας,
– διερεύνησης και εκτίμησης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου,
– ιεράρχησης των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση τόσο του Περιφερειακού όσο και του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης. Στην Επιτροπή αυτή δύναται να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και εκπρόσωπος των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, προτείνουμε εκτός από τους δύο εκπροσώπους που ορίζονται συγκεκριμένα από το Νόμο (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και για τους οποίους έχει ήδη ζητηθεί ο ορισμός τους) να συμμετέχουν στα πλαίσια της όσο δυνατόν ευρύτερης αντιπροσώπευσης, εκπρόσωποι από:
1. Τα Εργατικά Κέντρα της Περιφέρειας
2. Τα Νομαρχιακά τμήματα Ιωαννίνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3. Επιμελητήρια (Εμποροβιοτεχνικά) Ιωαννίνων – Άρτας – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τμήμα Ηπείρου
5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου
6. Τους Δήμους Ιωαννιτών – Αρταίων – Πρέβεζας – Θεσπρωτίας.
7. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γραφείο Διασύνδεσης και Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας)
8. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Γραφεία Διασύνδεσης και Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας)
9. Περιφερειακή Διεύθυνση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
10. Των δημοσίων Ι.ΕΚ. της Ηπείρου
11. Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
12. Των Σ.Δ.Ε. Ηπείρου
13. Την Περιφέρεια Ηπείρου (αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη)

Επιπλέον, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και διατεθειμένοι να συμπεριλάβουμε στην Επιτροπή οποιονδήποτε φορέα μπορεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών της.

Εισηγούμαστε για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού,
Παντελής Κολόκας »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply